Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky mojcykloregion.sk (ďalej len Prevádzkovateľ) rešpektuje vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje vaše práva na ochranu vašich osobných údajov a naše povinnosti súvisiace s ich ochranou. Prevádzkovateľ sídli v Slovenskej republike a podlieha európskym zákonom o ochrane osobných údajov, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov.

Rozsah a prijatie

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní údajov vykonávané Prevádzkovateľom, kde Prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracovania (Prevádzkovateľ vystupuje ako správca údajov). Poskytuje tiež informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonáva v mene používateľov na základe ich pokynov (používateľ ako správca údajov a Prevádzkovateľ ako spracovateľ údajov).

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako osobu, ako e-mailová adresa, adresa alebo telefónne číslo atď. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb našim užívateľom. Prosíme, nepoužívajte webové stránky ani naše služby, ak nesúhlasíte s tým, ako spracovávame osobné údaje podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame

Spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané. Spracúvame najmä nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, adresu (ulica, PSČ, mesto, štát), telefonický kontakt.

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, ak sa rozhodnete vyplniť niektorý z kontaktných formulárov, alebo formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter).

Osobné údaje nám poskytujete v prípade ak vyplníte Vaše údaje do registračného formulára / e-mailu pre založenie užívateľského konta a tieto údaje nám odošlete.

Osobné údaje nám poskytujete v prípade ak sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôže s Vami uzatvoriť zmluvu, ktorá vzniká registráciou užívateľského konta.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Prevádzkovateľ sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania webstránky

Prevádzkovateľ môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Prevádzkovateľ môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré Prevádzkovateľ získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od užívateľov. Minimálny rozsah získaných osobných údajov je emailová adresa užívateľa. Užívateľ môže poskytnúť aj ďalšie údaje, ktoré nie sú povinnými údajmi k odoslaniu správy prostredníctvom webstránky (meno, priezvisko, telefonický kontakt).

Zhromažďujeme a spracovávame údaje, ktoré zdieľate pri kontakte s nami a údaje, ktoré boli vytvorené pri používaní našich služieb.

Keď používate naše webové stránky a komunikujete s nami prostredníctvom emailu, používame cookies a ďalšie technológie sledovania aby sme optimalizovali vašu používateľskú skúsenosť s našimi webovými stránkami. Pre viac informácií o tom, ako tieto technológie fungujú a aké sú vaše práva v tomto kontexte, si prosím, prečítajte informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania.

V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať informácie o vás aj z iných zdrojov. Týmito zdrojmi môžu byť agregátory údajov tretích strán, naši marketingoví partneri, verejné zdroje alebo sociálne siete tretích strán.

Ako zdieľame vaše osobné údaje
Verejné orgány

Polícia a iné orgány môžu Prevádzkovateľa požiadať o vaše osobné údaje. Tieto údaje zdieľame iba v prípadoch, kedy je to vyžadované zákonom a je to pre Prevádzkovateľa záväzné.

Partneri, subdodávatelia a prepojené spoločnosti

Prevádzkovateľ spolupracuje so subdodávateľmi pri spracovaní osobných údajov a môže v tomto ohľade exportovať vaše osobné údaje. Pri používaní služieb subdodávateľov, uzatvára Poskytovateľ so subdodávateľmi dohodu o spracovaní údajov (DPA), s cieľom chrániť vaše práva na súkromie a naplniť svoje záväzky voči užívateľom. U subdodávateľov, nachádzajúcich sa mimo EÚ, Poskytovateľ zabezpečuje právne podklady pre takéto medzinárodné prevody vo vašom mene alebo v mene svojich Zákazníkov, pričom sa opierame o Štít pre ochranu osobných údajov (US Shield) alebo na použitie modelových doložiek EÚ.

Implementujeme také náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby vaše osobné údaje boli spracované v súlade s platnými zákonmi týkajúcimi sa bezpečnosti a súkromia. Rovnaké požiadavky aplikujeme na našich subdodávateľov.

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

Prevádzkovateľ za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov užívateľov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Prevádzkovateľ udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom užívateľov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje návštevníkov a užívateľov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Doba spracúvania osobných údajov návštevníkov webovej stránky

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe návštevy webovej stránky po dobu 3 rokov od uskutočnenia návštevy.

Doba spracúvania osobných údajov užívateľov služieb a funkcií webstránky Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe dobrovoľnej registrácie na webstránke do doby trvania registrácie z dôvodu používania služieb webstránky a nasledujúcich 3 rokov z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa.

Súhlas udelený užívateľmi služieb a funkcií webstránky Prevádzkovateľa

Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, bude doba spracúvania doba trvania registrácie z dôvodu používania služieb webstránky a nasledujúce 3 roky z dôvodu interných procesov Prevádzkovateľa alebo dovtedy, kým súhlas užívateľ neodvolá pred uplynutím uvedenej lehoty.

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

Úpravy tohto Vyhlásenia

Ak dôjde k úprave tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, tu uverejníme revidované vyhlásenie s aktualizovaným dátumom úpravy. Odporúčame vám, aby ste si toto Vyhlásenie pravidelne prezerali. O významných zmenách v našom Vyhlásení, ktoré podstatne zmenia naše postupy ochrany osobných údajov, vás môžeme informovať aj pomocou iných prostriedkov, ako je odoslanie e-mailu alebo uverejnenie oznámenia na našej firemnej webovej stránke alebo na stránkach sociálnych médií a to pred tým, ako zmeny nadobudnú účinnosť.

Posledná aktualizácia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov prebehla 8. apríla 2021.

Ak máte akékoľvek otázky, adresujte nám ich prostredníctvom kontaktného formulára.